Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

 

D'acord amb el que estableix l'article 9 del Decret legislatiu 112/2001, el Consell Escolar és integrat per 50 persones, segons la representació següent:

 1. Deu representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva representativitat i entre els sectors públic i privat de l’ensenyament. Set d’aquests representants correspondran a l’ensenyament públic i tres a l’ensenyament concertat.
 2. Set pares o mares d’alumnes, proposats per les confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes, en proporció a la seva representativitat. Quatre d’ells han de pertànyer als centres públics i tres als centres concertats.
 3. Tres alumnes d’ensenyament no universitari, proposats per les confederacions o federacions d’associacions d’alumnes, d’acord amb els seus nivells i especialitats i en proporció a la seva representativitat. Dos d’ells són dels centres públics i un de centre concertat.
 4. Dos representants del personal administratiu i de serveis dels centres docents, proposats per les centrals i associacions sindicals en proporció a la seva representativitat.
 5. Dos representants titulars de centres privats, proposats per les organitzacions corresponents en proporció a llur representativitat.
 6. Dos representants proposats per les diferents centrals i organitzacions sindicals.
 7. Dos representants proposats per les diferents organitzacions patronals.
 8. Tres representants de la conselleria competent en matèria d’educació, proposats pel conseller.
 9. Els presidents dels consells escolars insulars.
 10. Cinc representants de l’administració local, tres d’ells proposats per les entitats representatives dels interessos dels ens locals, un pels de Mallorca, un altre pels de Menorca i un altre pels d’Eivissa. Un representant de l’Ajuntament de Formentera i un altre de l’Ajuntament de Palma.
 11. Tres representants dels consells insulars, proposats per la presidència de les respectives institucions.
 12. Un representant de la Universitat de les Illes Balears, proposat pel rector d’aquesta institució.
 13. Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, designades pel conseller competent en matèria d’educació, alguna de les quals haurà de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o institució reconeguda en l’àmbit educatiu.
 14. Un representant del Colˇlegi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears.
 15. Un representant del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball associat de les Illes Balears.

D'acord amb les propostes formulades pels grups corresponents, per Ordre del conseller competent en matèria d'Educació, durant l'any 2001 s'han efectuat els nomenament de 44 vocals:

 1. Deu representants del professorat:

  • Gabriel Caldentey Ramos (STEI-i)

 • Vicenç Garcia Fuster (STEI-i)
 • Onofre Martí Mir (STEI-i)
 • Joana Torres Yern (STEI-i)
 • Neus Santaner Pons (STEI-i)
 • Francesca Rigo Pons (STEI-i)
 • Andreu Ferrer Gomila (FETE-UGT)
 • Rafel Pons Campos (USO)
 • Adolfo Fernández Rodado (ANPE)
 • Juan Carlos García Martín (FECCOO)

  1. Set pares o mares d’alumnes.

 • José Luis Aparicio Bravo (COAPA)
 • Catalina Esteva Jofre (COAPA)
 • Jaume March Serra (COAPA)
 • Joan Melis Nebot (COAPA)
 • Antoni Pomar Bofill (COAPA)
 • Enric Josep Oltra Romero (FEBACC)
 • Pedro Castro Verger (FEBACC)

  1. Tres alumnes d’ensenyament no universitari.

 • Clara Margais Abeyà (FAEB)
 • Emma Montserrat Calbó (FAEB)
 • Francesc Jaume Méndez (FAEB)

  1. Dos representants del personal administratiu i de serveis dels centres docents, proposats per les centrals i associacions sindicals en proporció a la seva representativitat.

 • Vacant

  1. Dos representants titulars de centres privats, proposats per les organitzacions corresponents en proporció a llur representativitat.

 • Margalida Moyà Pons (FERE)
 • Margalida Llabrés Botellas (FERE)

  1. Dos representants proposats per les diferents centrals i organitzacions sindicals.

 • Miquel Servera Mas (UGT)
 • 1 Vacant

  1. Dos representants proposats per les diferents organitzacions patronals.

 • Magdalena Mateu Gelabert (CECE)
 • Marta Monfort Miserachs (EG)

  1. Tres representants de la conselleria competent en matèria d’educació, proposats pel conseller.

 • Catalina Noguera Nicolau (Moviment d'Escoles Mallorquines)
 • Pere A. Segura Cortès (M R P - Escola d'Estiu de Mallorca)
 • Mariano Serra Planells (Institut d'Estudis Eivissencs)

  1. Els presidents dels consells escolars insulars.

 • Vacants

  1. Cinc representants de l’administració local, tres d’ells proposats per les entitats representatives dels interessos dels ens locals, un pels de Mallorca, un altre pels de Menorca i un altre pels d’Eivissa. Un representant de l’Ajuntament de Formentera i un altre de l’Ajuntament de Palma.

 • Jordi Llabrés Palmer (Ajuntament de Palma)
 • Isidoro Torres Cardona (FELIB)
 • Onofre Bisbal Busquets (FELIB)
 • M. Gràcia Muñoz Salvà (FELIB)
 • Lurdes Costa Torres (FELIB)

  1. Tres representants dels consells insulars, proposats per la presidència de les respectives institucions.

 • Josep Portella Coll (Consell Insular de Menorca)
 • Francesca Tur Riera (Consell Insular d'Eivissa)
 • Joan Cerdà Rull (Consell Insular de Mallorca)

  1. Un representant de la Universitat de les Illes Balears, proposat pel rector d’aquesta institució.

 • Jaume Sureda Negre

  1. Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, designades pel conseller competent en matèria d’educació, alguna de les quals haurà de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o institució reconeguda en l’àmbit educatiu.

 • Bernat Sureda Garcia
 • Melcion Rosselló Simonet
 • Antoni Colom Cañellas
 • Amador Alzina Sans

  1. Un representant del Colˇlegi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears.

 • Jaume Cañellas Mut

  1. Un representant del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball

 • Jacqueline Cardell Calafat

Secretari: Macià Garcias Salvà

Aquests nomenaments s'han fet efectius, en dos moments diferents al llarg de 2001, mitjançant les ordres següents:

 • Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març de 2001 per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 34, de 20 de març de 2001).
 • Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 4 de maig de 2001 per la qual es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 59, de 17 maig de 2001).