PLA DE TREBALL 2022

Reglament.-

 • Elaboració d'un nou Reglament d'Organització i Funcionament del CEIB.

Informe de participació.-

 • Elaboració d'un informe que contengui una diagnosi dels motius de la històrica manca de participació de l'alumnat al CEIB, una proposta de mesures per pal.liar-la i, si escau una proposta de canvis normatius necessaris per implementar aquestes mesures. 

Informes.-

 • Tramitació i elaboració dels informes, d’acord amb el procediment reglamentari, sobre la normativa que la Conselleria d’Educació i Universitat trameti al CEIB per ser objecte de consulta.

Informes del sistema educatiu (ISE) anteriors.- 

 • Recollida de les dades estadístiques de què disposa la Conselleria d’Educació i Universitat sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears, per a l’elaboració i publicació de l'informe anual sobre l’estat del Sistema Educatiu de les Illes Balears corresponent al curs 2020-2021. 

Memòria anual.- 

 • Elaboració i publicació de la Memòria corresponent a l'’any 2021.
Pàgina Web.-
 • Gestió i actualització de la pàgina web del CEIB.
CEIBlog.-
 • Gestió i actualització del blog del CEIB.
Revista del CEIB.-
 • Elaboració i publicació, com a mínim bimestral, de la Revista del CEIB com a eina de comunicació amb la comunitat educativa.

Altres consells escolars.-

 • Foment de les relacions amb els consells escolars municipals.
 • Impuls de les relacions amb els Consells Escolars Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • Participació activa amb les activitats que realitzi el Consell Escolar de l’Estat i els Consells Escolars Autonòmics.

Jornades.- 

 • Preparació d’unes jornades.
Gestió econòmica i administrativa.-
 • Pressupost i memòria econòmica anuals.- Elaboració del pressupost i de la memòria econòmica anuals del CEIB, d’acord amb les directius i previsions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
 • Gestió del pressupost.- Coordinació de les despeses corresponents a les diferents partides pressupostàries.
 • Registre i arxiu de la documentació del CEIB.- Realització de tasques de registre, arxiu i custòdia de la documentació del CEIB. 
Reunions.-

Dur a terme reunions dels òrgans col.legiats del CEIB per tal de poder complir amb els objectius programats en aquest pla d'actuacions.
La previsió seria la següent:


 1 8 plenaris
 2 12 sessions de la Comissió Permanent
 3    5 reunions de les comissions específiques