PLA DE TREBALL 2019

Informes.- Tramitació i elaboració dels informes, d’acord amb el procediment reglamentari, sobre la normativa que la Conselleria d’Educació i Universitat trameti al CEIB per ser objecte de consulta.

Informes del sistema educatiu (ISE) anteriors.- Elaboració dels Informes sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears pendents, anteriors al curs actual.

  • Recollida de les dades estadístiques de què disposa la Conselleria d’Educació i Universitat sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears, per a l’elaboració i publicació dels informes anuals sobre l’estat del Sistema Educatiu de les Illes Balears pendents, corresponents als cursos anteriors a l'actual.
  • Elaboració, publicació i distribució dels informes anuals sobre l’estat del Sistema Educatiu de les Illes Balears pendents, anteriors al curs anteriors actual, i publicació a la pàgina web del CEIB.

Memòria anual.- Elaboració i publicació de la Memòria de l’any 2018.

Pàgina Web.- Gestió i actualització de la pàgina web del CEIB.

CEIBlog.- Gestió i actualització del blog del CEIB.

Revista del CEIB.- Elaboració i publicació de la Revista del CEIB com a eina de comunicació amb la comunitat educativa.

Altres consells escolars

  • Foment de les relacions amb els consells escolars municipals.
  • Impuls de les relacions amb els Consells Escolars Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
  • Participació activa amb les activitats que realitzi el Consell Escolar de l’Estat i els Consells Escolars Autonòmics.

Jornades.- Preparació d’unes jornades.

      Gestió econòmica i administrativa

  • Pressupost i memòria econòmica anuals.- Elaboració del pressupost i de la memòria econòmica anuals del CEIB, d’acord amb les directius i previsions de la Conselleria d’Educació i Universitat.
  • Gestió del pressupost.- Coordinació de les despeses corresponents a les diferents partides pressupostàries.
  • Registre i arxiu de la documentació del CEIB.- Realització de tasques de registre, arxiu i custòdia de la documentació del CEIB.