Consejo Escolar del Estado

El Consejo Escolar del Estado és l’òrgan de participació dels sectors més directament relacionats amb el sector educatiu. Es crea amb la Ley Orgànica reguladora del derecho a la educación en 1985. El seu àmbit s’exten a tot l’Estat.

El Consejo Escolar del Estado desenvolupa també una funció consultiva, d’assessorament i proposta al Gobierno de España en relació; amb els distints aspectes del sistema educatiu.

Els seus integrants dictaminen els projectes de normes en matèria educativa, que haguin que ser aprovats pel Parlamento, el Gobierno o pel titular del Ministerio de Educación.

També, s’aprova per a cada curs escolar l’Informe sobre el estado y situación del sistema educativo, on s’inclouen les propostes de millora de l’educació que consensuen els seus membres.

Consells escolars de l’estat i autonòmics