Consell Escolar de les Illes Balears

Pla de Treball 2024

Informes

Tramitació i elaboració dels informes, d’acord amb el procediment reglamentari, sobre la normativa que la Conselleria d’Educació i Universitats trameti al CEIB per ser objecte de consulta.

Elaboració d’un Informe d’impacte normatiu que s’inclourà a la memòria anual.

Informe del Sistema Educatiu (ISE)

Recollida de les dades estadístiques de què disposa la Conselleria d’Educació i Universitats, el Ministeri d’Educació i Formació Professional i l’IBESTAT sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears, per a l’elaboració i publicació dels informes anuals sobre l’estat del Sistema Educatiu de les Illes Balears corresponents als cursos 2021-2022 i 2022-2023.

Formació contínua per a la implantació de dades interactives ISE a la pàgina web amb tecnologia Power BI.


Memòria anual

Elaboració i publicació de la memòria corresponent a l’any 2023.

Pàgina Web

Gestió i actualització de la pàgina web del CEIB.

Altres consells escolars

Foment de les relacions amb els consells escolars municipals.

Impuls de les relacions amb els Consells Escolars Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Participació activa amb les activitats que realitzi el Consell Escolar de l’Estat i els Consells Escolars Autonòmics.

Cicle de seminaris web

Realització de 3 sessions del Tercer Cicle de seminaris web “Aprenentatges i reflexions compartides III”, a través de la plataforma Zoom, per tal d’oferir formació sobre temes d’actualitat i interès per a la comunitat educativa.

Disseny i preparació d’un nou Cicle de seminaris web.

Trobades d’alumnat

Estudi i disseny d’una sèrie de trobades d’alumnat als principals municipis de les Illes Balears.

Gestió econòmica i administrativa

Pressupost i memòria econòmica anuals.- Elaboració del pressupost i de la memòria econòmica anuals del CEIB, d’acord amb les directrius i previsions de la Conselleria d’Educació i Universitats.

Gestió del pressupost.- Coordinació de les despeses corresponents a les diferents partides pressupostàries.

Registre i arxiu de la documentació del CEIB.– Realització de tasques de registre, arxiu i custòdia de la documentació del CEIB.

Reunions

Dur a terme reunions dels òrgans col.legiats del CEIB per tal de poder complir amb els objectius programats en aquest pla d’actuacions:

– plenaris
– sessions de la Comissió Permanent
– reunions de les comissions específiques