Consell Escolar de les Illes Balears

Pla de Treball del 2023

Informes

Tramitació i elaboració dels informes, d’acord amb el procediment reglamentari, sobre la normativa que la Conselleria d’Educació i Universitats trameti al CEIB per ser objecte de consulta.

Elaboració d’un Informe d’impacte normatiu que s’inclourà a la Memòria anual del CEIB

Informes del Sistema Educatiu (ISE) anteriors

Maquetació i publicació de l’informe anual sobre l’estat del Sistema Educatiu de les Illes Balears corresponent als cursos 2019-2020 i 2020-2021.

Inici de recollida de dades i elaboració de l’Informe corresponent als cursos 2021-2022 i 2022-2023.

Formació per a la implantació de dades interactives ISE a la pàgina web amb tecnologia Power BI.


Memòria anual

Elaboració i publicació de les Memòries corresponents als anys 2021 i 2022.

Pàgina Web

Gestió i actualització de la pàgina web del CEIB.

CEIBlog

Gestió i actualització del blog del CEIB.

Trobades de participació de l’alumnat

Celebració de 8 Trobades de Participació de l’alumnat a l’illa de Mallorca


Altres consells escolars

Foment de les relacions amb els consells escolars municipals.

Impuls de les relacions amb els Consells Escolars Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Participació activa amb les activitats que realitzi el Consell Escolar de l’Estat i els Consells Escolars Autonòmics.

Assistència a l’Encontre de Consells Escolars Autonòmics a Granada.

Cicle de seminaris web

Realització de 3 sessions del Cicle de seminaris web a través de la plataforma Zoom

Disseny i preparació d’un nou Cicle de seminaris web.

Congrés d’inclusió

Estudi i disseny d’un Congrés d’inclusió a l’illa de Menorca.

Trobades d’alumnat

Estudi i disseny d’una sèrie de trobades d’alumnat als principals municipis de les Illes Balears.

Gestió econòmica i administrativa

Pressupost i memòria econòmica anuals.- Elaboració del pressupost i de la memòria econòmica anuals del CEIB, d’acord amb les directrius i previsions de la Conselleria d’Educació i Universitats.

Gestió del pressupost.- Coordinació de les despeses corresponents a les diferents partides pressupostàries.

Registre i arxiu de la documentació del CEIB.– Realització de tasques de registre, arxiu i custòdia de la documentació del CEIB.

Reunions

Dur a terme reunions dels òrgans col.legiats del CEIB per tal de poder complir amb els objectius programats en aquest pla d’actuacions.
La previsió seria la següent:

 1 8 plenaris
 2 12 sessions de la Comissió Permanent
 3 5 reunions de les comissions específiques