PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS DE L’ISE 2023

Last Updated: abril 26, 2024By

El dia 23 d’abril, es va dur a terme la presentació de les dades més rellevants, les conclusions i les propostes de millora de l’Informe sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears 2023, amb una gran cobertura dels mitjans de comunicació.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Vàrem comptar amb la presència de la directora general de Planificació i Gestió Educativa, Catalina M. Ginart Serrano, el cap del departament d’Inspecció Educativa, Gabriel Timoner  i la diputada del grup  popular i membre de la comissió d’Educació i Universitats, Ana Isabel Curtó.

La presidenta va donar la benvinguda i va explicar que malgrat que aquest informe faci referència a un curs passat, s’exposa una profunda anàlisi del sistema educatiu identificant àrees clau que requereixen millores que s’haurien de dur a terme de forma immediata en l’actualitat i, per tant, es demana el compromís de l’administració educativa per abordar els reptes pendents. 

 

Tant l’anàlisi com les propostes que s’inclouen donen resposta al que estableix el nostre reglament, que indica que l’informe “no s’ha de limitar a un contingut descriptiu sinó que també ha de tenir un caràcter explicatiu i transformador”. 

En la seva elaboració s’han tingut en consideració les prioritats estratègiques de la Resolució del Consell d’Europa, així com l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (ODS4) de l’Agenda 2030 que té com a finalitat garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”

La presidenta va manifestar la necessitat urgent d’augmentar l’assignació pressupostària corresponent a la Conselleria d’Educació i Universitats (estam encara lluny de l’objectiu del 5% del PIB destinat a educació), ja que només així es podria garantir una millora tangible en el nostre sistema educatiu.

A continuació, va donar la paraula als ponents, consellers del CEIB, que varen exposar les següents propostes de millora referents a aspectes clau:

Cristina Conti, representant de les famílies va parlar de la necessitat d’ampliar els recursos donat l’augment de les sol·licituds d’ajudes per al menjador escolar, l’escola matinera i  activitats extraescolars, per assegurar l’accés a tot l’alumnat, especialment aquell més vulnerable. També va comentar la necessitat de prioritzar la inversió en infraestructures educatives per garantir entorns adequats i segurs per a tots els membres de la comunitat educativa, així com la  necessitat de millora del transport dels centres educatius, especialment per a l’alumnat de Batxillerat i FP.

Catalina Juan,  representant del professorat, va fer èmfasi en la necessitat de projectes educatius a tots els centres que possibilitin la inclusió i la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat. Per això, s’ha de promoure la formació del professorat i adaptar la dotació de personal, les instal·lacions i els recursos materials per fer possible la detecció i eliminació de les barreres a l’aprenentatge de l’alumnat en general, especialment el més vulnerable. Aquestes consignes són d’especial importància a la Formació Professional, on l’atenció a la diversitat esdevé un compromís clau, per això s’insta a la Conselleria a equiparar aquests estudis amb la resta.

En relació amb la gestió de la burocràcia, va reclamar una major i millor digitalització, així com la simplificació de la documentació associada als programes de millora per tal de reduir la càrrega burocràtica dels docents en benefici d’una atenció educativa de qualitat al nostre alumnat.

Al mateix temps, va demanar augmentar el personal d’administració tenint en compte l’increment de les tasques administratives als centres, per tal que no recaiguin en els equips directius. 

Antoni Salvà,  representant dels col·legis professionals, va comentar que l’abandonament educatiu prematur és un dels problemes que més condiciona les oportunitats dels joves. Per això, s’insta a la Conselleria, amb la col·laboració del CEIB i la UIB, a realitzar un informe per determinar les causes, proposar estratègies per solucionar aquest greu problema i elaborar un pla de xoc contra l’abandonament escolar, com es fa a altres comunitats. 

També va explicar la necessitat d’augmentar l‘oferta pública de cicles formatius de Formació Professional, de tots els nivells. 

Per altra banda, és imprescindible que la Conselleria creï tots els centres i places públiques necessàries de primer cicle d’educació infantil.

Per finalitzar, la presidenta va manifestar el seu agraïment a tots i totes les assistents, als mitjans de comunicació i als ponents, per la seva col·laboració.

Compartim aquí amb vosaltres la presentació de les dades rellevants de l’Informe sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears 2023. 

                  Per accedir a la presentació clicau al següent enllaç:  Presentació Dades rellevants ISE 2023 

Compartim també amb vosaltres un resum del capítol 6, Anàlisi i propostes de millora, Informe del Sistema Educatiu ‘ISE 2023’, que esperam que sigui del vostre interès.

Per accedir al document clicau al següent enllaç: Presentació Dades rellevants ISE 2023