ÒRGAN CONSULTIU I DE REPRESENTACIÓ PER A L’ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI

El Consell Escolar de les Illes Balears és el màxim òrgan consultiu en matèria d’ensenyament no universitari dins l’àmbit territorial de les Illes Balears i organisme superior de representació en aquesta matèria dels sectors afectats.

Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen a aspectes globals relatius a l’àmbit de les Illes Balears, vinculats directament a la programació general de l’ensenyament no universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori.

La seva composició, en concordança amb les seves funcions, suposa una àmplia representació ponderada dels interessos socials i professionals de les Illes Balears en el camp de l’educació.

Antecedents

Your trusted source for breaking news and expert analysis

La Constitució espanyola en els seus articles 9.2 i 27.5 propugna la participació de tots els ciutadans en la programació general de l’ensenyament, atès que l’educació és un dret de tothom garantit pels poders públics.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en els articles 14 i 15 reconeix el dret a desenvolupar legislativament l’ensenyament i estableix la competència exclusiva per a l’ensenyament de la llengua catalana.

La Llei Orgànica del Dret a l’Educació (LODE), als articles 34 i 35, regula l’existència d’un consell escolar a l’àmbit de cada comunitat autònoma, amb la finalitat de garantir l’adequada participació dels sectors afectats per al desenvolupament del procés educatiu.

El Consell Escolar de les Illes Balears

L'any 1998, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 9/1998, de 14 de desembre, establint la regulació pertinent, essent modificada dos anys després per la Llei 11/2000, de 13 de desembre.

Posteriorment es publicà el text refós de la Llei del Consell Escolar de les Illes Balears mitjançant el decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s'aprovà la Llei de consells escolars de les illes Balears (BOIB n. 112, de 18/09/2001), modificat per correcció d'errors mitjançant text publicat en el BOIB n. 119, de 04/10/2001.

Per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 19 de setembre de 2001, s'ordenà la publicació del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, publicat al BOIB n. 117, de dia 29/09/2001.

Amb posterioritat, per Resolució del Conseller d'Educació i Cultura de 23 de desembre de 2005, s'ordenà la publicació del Reglament modificat d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, publicat al BOIB n. 197, de 31/12/2005.

Per Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 9 d’octubre de 2012 s’ordenà la publicació del Reglament modificat d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, publicat al BOIB n.166, de 8/11/2012.

L’any 2016 el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre (BOIB n. 63, de 19/05/2016).

L’any 2019 el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 15/2019, de 29 de març, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre (BOIB n 43, de 4/04/2019).

Finalment, per Resolució del conseller d'Educació i Formació Profesional de 16 de desembre de 2021, s’ordenà la publicació del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, publicat al BOIB n. 175, de dia 23/12/202, actualment vigent.

Funcionament

El Consell Escolar de les Illes Balears, d'acord amb la legislació vigent, realitza les seves activitats amb acords presos a les reunions del Ple, a proposta de la Comissió Permanent.

A l'objecte de preparar els informes que se sotmeten a la consideració del Ple, la Comissió Permanent designa comissions específiques de treball i estudi dinamitzades per un ponent, també designat per la Comissió Permanent. 

Composició

Tenen representació en el Consell Escolar quinze sectors del món educatiu, d'acord amb l'article 9 de la Llei aprovada pel Parlament de les Illes Balear. El nomenament dels titulars i suplents del Ple es fa mitjançant Ordre del conseller d'Educació i Cultura, a proposta dels mateixos sectors educatius, elevada pel president del CEIB.

Seu Del CEIB

Seu Del CEIB

  • Carrer de Jeroni Antich, 5 - 3r C                             07003 Palma, Illes Balears

  • 971 71 54 56

  • 971 71 57 61