Informe del sistema educatiu de les Illes Balears

2006-2007 

Sumari [Documents en PDF]

 Índex

 Presentació

 1. Context geogràfic, demogràfic, lingüístic i econòmic.

 2. Alumnat (1a part).

 2. Alumnat (2a part).

 3. Centres.

 4. Professorat.

 5. La situació del sistema educatiu de les Illes Balears en relació als objectius de 2010 de la Unió Europea.

 6. Mesures urgents per a la millora del sistema educatiu.

 Annexos.

CEIB