Informe del sistema educatiu de les Illes Balears

2007-2008 

Sumari [Documents en PDF]

 Índex

  Presentació

 0. Panoràmica del sistema educatiu de les Illes Balears.

 1. Dades generals.

 2. Alumnat.

 3. Centres.

 4. Professorat i PAS.

 5. Anàlisi d’alguns dels temes més importants del sistema educatiu de les
Illes Balears, en referència als objectius 2010 de la Unió Europea.

 6. Mesures urgents per a la millora del sistema educatiu.

 Annexos.

Web del CEIB