PLE DE DIA 13 DE FEBRER DE 2024

Last Updated: febrer 19, 2024By

Ahir es va celebrar un Ple Extraordinari del Consell Escolar de les Illes Balears, de manera presencial i també per videoconferència, a la FELIB de Palma.

La presidenta va obrir la reunió donant la benvinguda a tots i totes les assistents i va informar de la seva participació en les reunions mensuals dels dos grups de treball del Consell Escolar de l’Estat que tracten dues temàtiques diferents: “17N, dia de l’Estudiantat”  per  fomentar la participació de l’alumnat en aquest dia tan especial i “Ús dels dispositius mòbils en l’educació del segle XXI” per tal de donar solucions a la problemàtica de l’ús inadequat dels mòbils i elaborar un manual de bones pràctiques. Tota la informació de caire científic i pedagògic d’aquests grups de treball serà compartida per la presidenta amb els membres del Ple, per tal d’arribar a consensos.

A continuació, la presidenta va informar dels contactes que hem començat a establir amb els representants de les Associacions d’alumnat registrades de diferents centres per tal de fer una reunió i ens facin arribar, per consens, els noms dels representants de l’alumnat al Consell Escolar de les Illes Balears.

En relació al Cicle de Seminaris Web “Aprenentatges i reflexions compartides III”, la presidenta va informar de la col·laboració d’un ponent de luxe, David Bueno, qui va tractar el tema “Neurociència per aprendre” i de la propera conferència que tendrà lloc el dia 20 de febrer, a càrrec del doctor en Filologia Anglesa i professor titular de la Universitat de Granada, Fernando Trujillo, qui parlarà sobre la transformació digital dels centres educatius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació,  la presidenta va informar de la presa de possessió dels nous membres del CEIB: Manuel Blanco Martín i Catalina Porsell Frau, en representació del Consell Escolar de Mallorca, i Catalina Ginart Serrano i Mª Isabel Salas Sánchez, en representació de la Conselleria d’Educació i Universitats.

Seguidament, es va procedir a l’estudi de les esmenes presentades a l’Informe 01/2024 al Projecte de Decret que estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la seva aprovació final. Alguns consellers i conselleres varen manifestar la seva intenció de presentar vots particulars.

Alguns dels punts que cal destacar d’aquest Informe són els següents:

1- La proposta d’un canvi en la redacció del text perquè el règim d’admissió de l’alumnat als centres educatius no es fonamenti només en la lliure elecció de centre, sinó que ha de garantir el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centre per part dels pares, mares o tutors legals, o per part de l’alumnat en cas que siguin majors d’edat, o estiguin legalment emancipats. Per tal motiu, l’Administració educativa ha d’adoptar les mesures necessàries per dotar els centres educatius dels recursos de personal i econòmics necessaris per oferir una atenció educativa de qualitat.

2- La proposta de gratuïtat del transport públic per a l’alumnat de formació professional. La Conselleria d’Educació ha començat a fer passes perquè aquest punt esdevengui una realitat.

3- La proposta de la supressió del criteri “Fill d’antic alumne del centre” per evitar generar desigualtat en l’accés a l’educació i garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat que participa en el procés d’escolarització.

4- La proposta de què, degut a la insuficient oferta de places del primer cicle d’educació infantil en el moment de la publicació d’aquest decret, no s’autoritzin adscripcions entre el primer i el segon cicle d’educació infantil fins que l’oferta educativa sigui universal i estigui garantit el dret d’accés per a qualsevol infant.

 

 

 

 

 

Una vegada aprovat l’Informe, es varen crear les meses que falten per a l’elecció dels membres de la Comissió Permanent.

Per finalitzar, la presidenta va manifestar el seu agraïment per la tasca realitzada a tots els consellers i conselleres, a la Conselleria d’Educació i Universitats, a l’equip tècnic del CEIB  i especialment al ponent de l’Informe, Miguel Ángel Guerrero, per la seva col·laboració.