Preliminar / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Informacions del CEIB a la premsa / Annexos / Dossier de premsa / Dossier fotogràfic
 
 

Composició del Consell Escolar

Òrgans unipersonals

Òrgans col·legiats

El Consell Escolar de les Illes Balears és integrat per 50 persones, segons la representació següent:

a)      Deu representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva representativitat i entre els sectors públic i privat de l’ensenyament. Set d’aquests representants corresponen a l’ensenyament públic, i tres, a l’ensenyament concertat.

b)      Set pares o mares d’alumnes, proposats per les confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes, en proporció a la seva representativitat. Quatre d’ells han de pertànyer a centres públics, i tres, a centres concertats.

c)      Tres alumnes d’ensenyament no universitari, proposats per les confederacions o federacions d’associacions d’alumnes, d’acord amb els seus nivells i especialitats i en proporció a la seva representativitat. Dos d’ells són de centres públics, i un, de centre concertat.

d)      Dos representants del personal administratiu i de serveis dels centres docents, proposats per les centrals i associacions sindicals en proporció a la seva representativitat.

e)      Dos representants titulars de centres privats, proposats per les organitzacions corresponents en proporció a llur representativitat.

f)        Dos representants proposats per les diferents centrals i organitzacions sindicals.

g)      Dos representants proposats per les diferents organitzacions patronals.

h)      Tres representants de la conselleria competent en matèria d’educació, proposats pel conseller.

i)        Els presidents dels consells escolars insulars.

j)        Cinc representants de l’Administració local, tres d’ells proposats per les entitats representatives dels interessos dels ens locals, un pels de Mallorca, un altre pels de Menorca i un altre pels d’Eivissa. Un representant de l’Ajuntament de Formentera i un altre de l’Ajuntament de Palma.

k)      Tres representants dels consells insulars, proposats per la presidència de les respectives institucions.

l)        Un representant de la Universitat de les Illes Balears, proposat pel rector d’aquesta institució.

m)    Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, designades pel conseller competent en matèria d’educació, alguna de les quals ha de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o institució reconeguda en l’àmbit educatiu.

n)      Un representant del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears.

o)      Un representant del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball associat de les Illes Balears.

El secretari, funcionari adscrit a la Conselleria competent en matèria d’educació.

 

RESUM DELS SECTORS REPRESENTATS

SECTORS REPRESENTATS

PLACES

OCUPADES

Representants del professorat

10

10

Pares d’alumnes

7

7

Alumnes

3

3

Personal d’administració i serveis

2

0

Titulars de centres docents privats

2

2

Centrals sindicals

2

1

Organitzacions patronals

2

2

Administració educativa

3

3

Presidents dels consells escolars insulars

3

3

Representants de l’Administració local

5

5

Representants dels consells insulars

3

3

Representants de la Universitat de les Illes Balears

1

1

Personalitats de prestigi reconegut

4

4

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

1

1

Representants del sector de cooperatives de l’ensenyament

1

1

Secretari

1

1

TOTAL MEMBRES DEL CEIB

50

47

El Consell Escolar de les Illes Balears quedà format pels següents membres titulars i suplents:

 

PRESIDENT: Bernat Sureda Garcia

 

VICEPRESIDENT: Amador Alzina Sans

 

SECRETARI: Macià Garcias Salvà

 

GRUP

ORGANITZACIÓ

MEMBRES

SUPLENTS

a)

STEI-i

Gabriel Caldentey Ramos

Càndida Enciso Figueroa

Vicenç Garcia Fuster

Pere Pau Sintes Janer

Onofre Martí Mir

Francesc Cardona Natta

Joana Torres Yern

Edelmiro Fernández Otero

Neus Santaner Pons

Paulí Aguiló Vicente

Francesca Rigo Pons

Mercè Romagosa Ferrer

FETE-UGT

Andreu Ferrer Gomila

Maria Alarcón Bigas

USO

Rafel Pons Campos

Antoni Coll Rotger

ANPE

Adolfo Fernández Rodado

Pere J. Mir Martorell

FECCOO

Juan Carlos García Martín

Elisa Castelo Tacons

b)

COAPA

José Luis Aparicio Bravo

Jaume Català Ferragut

Catalina Esteva Jofre

Mateu Tormila Cánaves

Jaume March Serra

Ivano Lovat

Joan Melis Nebot

Lluís Benejam Barrionuevo

Antoni Pomar Bofill

Aurora Díez Doyzi

FEBACC

Enric Josep Oltra Romero

Antonio Seguí Fernández

Pedro Castro Verger

Francisco Massip Vallés

c)

FAEB

Clara Margais Abeyà

Jaume Llofriu Ponç

Emma Montserrat Calbó

Amador Corbera Jaume

Francesc Jaume Méndez

 

d)

 

Pendent de nomenament

 

 

Pendent de nomenament

 

e)

FERE

Margalida Moyà Pons

Miquel Gil Vos

Margalida Llabrés Botellas

Marc González Sabater

f)

UGT

Miquel Servera Mas

Fco. José Verdejo Pérez

CCOO

Pendent de nomenament

 

g)

CECE

Magdalena Mateu Gelabert

Josep M. Balaguer Poblet

EG

Marta Monfort Miserachs

Miquel Balle Palou

h)

M. ESC MALL

Catalina Noguera Nicolau

 

MRP

Pere A. Segura Cortés

 

IEE

Mariano Serra Planells

 

i)

Consell Escolar Mallorca

Pendent creació

 

Consell Escolar Menorca

Pendent creació

 

Consell Escolar Eivissa

Pendent creació

 

j)

AJ. DE PALMA

Jordi Llabrés Palmer

Cristòfol Vidal Vidal

AJ. DE FORMENTERA

Isidoro Torres Cardona

Felipe Portas Ribas

FELIB

Onofre Bisbal Busquets

 

M. Gràcia Muñoz Salvà

 

Lourdes Costa Torres

 

k)

CI MENORCA

Josep Portella Coll

Mateu Llabrés Salom

CI EIVISSA

Francesca Tur Riera

Ildefons Joan Marí

CI MALLORCA

Joan Cerdà Rull

 

l)

UIB

Jaume Sureda Negre

Guillem Ramon Pérez de Rada

m)

 

Bernat Sureda Garcia

 

 

Melcion Rosselló Simonet

 

 

Antoni Colom Canyelles

 

MRPM

Amador Alzina Sans

 

n)

DOCTORS I LLICENCIATS

Jaume Cañelles Mut

Guillem Estarellas Valls

o)

COOP

Jacqueline Cardell Calafat

Miquel Rosselló Castell

 

SECRETARI

Macià Garcias Salvà

 

 

Les modificacions relatives a nomenaments de representants de les organitzacions i entitats que s’han duit a terme al llarg de 2002, a proposta d’aquestes organitzacions i entitats, s’han fet efectives mitjançant les ordres següents:

·        Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 7 de gener, per la qual es modifica l’Ordre de 30 de maig de 2001, de nomenament dels membres suplents del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 9, de 19 de gener de 2002).

·        Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 16 de juliol de 2002, per la qual es nomenen nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 6 d’agost de 2002).

·        Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de maig de 2002, per la qual es modifiquen l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març de 2001, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears, i l’Ordre de 30 de maig de 2001, per la qual es nomenen els membres suplents del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 4 de juny de 2002).

·        Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de setembre de 2002, per la qual es nomena un nou membre del Consell Escolar de les Illes Balears en representació de la UGT (BOIB núm. 113, de 19 de novembre de 2002).

·        Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 30 de novembre de 2002, per la qual es nomena un nou membre del Consell Escolar de les Illes Balears en representació de la FAEB (BOIB núm. 149, de 12 de desembre de 2002).

D’acord amb aquestes ordres del conseller d’Educació i Cultura, s’han produït els canvis següents:

 

CESSAMENTS

TITULARS

APARTAT INSTITUCIÓ NOM I LLINATGE DATA
a STEI-i Joana Torres Yern 04/06/2002
a USO Rafael Pons Campos 04/06/2002
a USO María del Pilar Santisteban Corral 06/08/2002
c FAEB Clara Margais Abeyà 12/12/2002
f UGT Miquel Servera Mas 19/09/2002
l UIB Jaume Sureda Negre 06/08/2002

 

SUPLENTS
APARTAT INSTITUCIÓ NOM I LLINATGE DATA

a

USO

Antoni Coll Rotger

04/06/2002

a

STEI-i

Edelmiro Fernández Otero

04/06/2002

c

FAEB

Jaume Llofriu Pons

12/12/2002

l

UIB

Guillem Ramon Pérez de Rada

06/08/2002

 

NOMENAMENTS

TITULARS

APARTAT

INSTITUCIÓ

NOM I LLINATGE

DATA

a

STEI-i

Edelmiro Fernández Otero

04/06/2002

a

USO

María del Pilar Santisteban Corral

04/06/2002

a

USO

Juana González Morcillo

06/08/2002

l

UIB

Guillem Ramon Pérez de Rada

06/08/2002

f

UGT

Joana Maria Alorda Fiol

19/09/2002

c

FAEB

Jaume Llofriu Ponç

12/12/2002

 

SUPLENTS

APARTAT

INSTITUCIÓ

NOM I LLINATGE

DATA

a

STEI

Joana Torres Yern

04/06/2002

a

USO

María Cruz Martínez Márquez

04/06/2002

c

FAEB

Amador Jaume Corbera

12/12/2002

j

CI Eiv. i Form.

Ildefons Joan Marí

19/01/2002

l

UIB

Francesca Salvà Mut

06/08/2002

 

 
Pàgina inicial