Preliminar / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Informacions del CEIB a la premsa / Annexos / Dossier de premsa / Dossier fotogràfic
 
 

 

El pressupost econòmic del CEIB per a l’any 2002 ha estat de 21.998.998 PTA.

Aquest pressupost és integrat al centre gestor 13101 (SGT) del subprograma 421A02.

Les partides econòmiques del pressupost són les següents:

Codi Concepte Crèdit

22000

Ordinari no inventariable

1.029.999 PTA

22001

Premsa, revistes i altres publicacions

154.499 PTA

22002

Material informàtic no inventariable

257.501 PTA

22109

Altres subministraments

103.000 PTA

22209

Altres comunicacions

515.000 PTA.

22601

Atencions protocol·làries i de representació

103.000 PTA

22606

Reunions, conferències i cursos

2.514.999 PTA

22706

Estudis i treballs tècnics

515.000 PTA

23000

Dietes, locomoció i trasllats

16.806.000 PTA

 

TOTAL PROGRAMA 21.998.998 PTA

 

 

 

 

 

 

Al final de l’exercici econòmic s’ha liquidat la totalitat del pressupost.

 
Pàgina inicial