Preliminar / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Informacions del CEIB a la premsa / Annexos / Dossier de premsa / Dossier fotogràfic
 
 

 

ÒRGANS UNIPERSONALS

Els òrgans unipersonals del Consell Escolar de les Illes Balears són:

a)      La presidència

b)      La vicepresidència

c)      La secretaria

Per acord del Consell de Govern de dia 16 de març de 2001, a proposta del conseller d'Educació i Cultura, Bernat Sureda Garcia i Amador Alzina Sans varen ser nomenats, respectivament, president i vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears per quatre anys. Ambdós són membres nomenats com a personalitats de prestigi en el camp de l'educació.

El president és l'òrgan unipersonal de direcció i representació del Consell Escolar i exerceix les funcions que li encomana l'article 17 del Reglament d'organització i funcionament.

El vicepresident substitueix el president en cas de vacant, d’absència o de malaltia o per delegació expressa, tal com preveu l'article 18 del Reglament d'organització i funcionament esmentat.

·        President: Bernat Sureda Garcia

Durant tot l’any 2002 ha continuat exercint les funcions de president. Va ser nomenat membre del Consell Escolar de les Illes Balears pel sector de personalitats de prestigi reconegut (Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 12 de març 2001, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears, BOIB núm. 34 de 20 de març de 2001), i president per Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2001 (BOIB 35, de 22 de març de 2001). Comparteix les funcions de president del Consell Escolar amb les de catedràtic de pedagogia de la Universitat de les Illes Balears.

·        Vicepresident: Amador Alzina Sans

Igualment ha continuat exercint de vicepresident durant l’any 2002. Va ser nomenat membre del Consell Escolar de les Illes Balears pel sector de personalitats de prestigi reconegut (Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 12 de març 2001, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears, BOIB núm. 34 de 20 de març de 2001), i vicepresident per Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2001 (BOIB 35, de 22 de març de 2001).

Comparteix les funcions de vicepresident del Consell Escolar amb les d’assessor docent del Centre de Professors i Recursos de Ciutadella de Menorca.

 

Actua com a secretari del Consell Escolar de les Illes Balears Macià Garcias Salvà, en qualitat de funcionari adscrit a la conselleria competent en matèria d'educació i per nomenament del conseller que en té competència.

El secretari actua amb veu i sense vot en les sessions del ple i en les comissions, i duu a terme les funcions que li encomana l'article 19 del Reglament d'organització i funcionament.

 
Pàgina inicial