Preliminar / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Informacions del CEIB a la premsa / Annexos / Dossier de premsa / Dossier fotogràfic
 
 

Durant l’any 2002 s’han editat el següents materials de divulgació del Consell Escolar de les Illes Balears:

·        Memòria del Consell Escolar de les Illes Balears. 2001

La memòria recollia els apartats que es relacionen tot seguit:  

 

ÍNDEX

 

Preliminar
1. Presentació normativa bàsica
2. Constitució del CEIB
3. Composició
4. Òrgans unipersonals
5. Òrgans col·legiats
6. Activitats realitzades
6.1 Ple
6.2 Comissió redactora
6.3 Comissions específiques
7. Assistència a actes i jornades
8. Pressupost econòmic
9. Publicacions
10. Biblioteca
11. Informacions del CEIB a la premsa
12. Annexos

 

 

·        Pàgina web del Consell Escolar de les Illes Balears

 

Les noves tecnologies són una eina que facilita la comunicació fluida entre els distints membres de la comunitat. Per aquesta raó i amb la finalitat d’afavorir l’accessibilitat i la  divulgació de la informació generada a partir de les actuacions del Consell Escolar de les Illes Balears s’ha intentant actualitzar constantment el contingut de la pàgina http://ceib.caib.es.

 

L’estructura d’aquesta pàgina web és la següent:

 

·        Presentació 

·        Normativa

·        Composició

·        Memòria 2001

·        Informes

·        Altres informes

·        Activitats

·        Directori CE

·        Documents interns

 

 

 
Pàgina inicial