Preliminar / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Informacions del CEIB a la premsa / Annexos / Dossier de premsa / Dossier fotogràfic
 
 

 

ÒRGANS COL·LEGIATS

El Reglament d'organització i funcionament (títol II, capítol II) estableix que el Consell Escolar té els òrgans col·legiats següents:

a)      El ple

b)      La comissió permanent

c)      Les comissions específiques

 

Ple

El ple és l'òrgan superior del Consell Escolar i és integrat per tots els consellers i el secretari. El ple ha de ser consultat preceptivament sobre els assumptes que enumera l'article 6 de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, recollits també en l'article 3 del Reglament d'organització i funcionament. A més, segons l'article 22.3 del Reglament d'organització i funcionament, té encomanades les funcions següents:

(a)   Aprovar la memòria anual sobre les actuacions realitzades.

(b)   Aprovar l’informe anual sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears.

(c)   Aprovar el projecte de pressupost anual.

(d)   Ratificar el nomenament, després de cada renovació biennal, en casos de vacant o de canvi, dels membres electius de la comissió permanent.

(e)   Crear comissions específiques.

(f)     Elevar a la conselleria competent en matèria d’educació propostes sobre els temes relacionats amb l’educació.

Comissió permanent

Per la seva banda, la comissió permanent és l'òrgan que fixa i organitza l'activitat del Consell Escolar i que té la facultat d'informar el conseller d'Educació i Cultura. La comissió permanent és formada pel president, el vicepresident, el secretari i per deu membres elegits proporcionalment d'entre els diferents sectors.

La comissió permanent elegida en el ple de 12 de desembre de 2001 va quedar constituïda pels membres següents:

·        President:                        Bernat Sureda Garcia

·        Vicepresident:                  Amador Alzina Sans

·        Secretari:                         Macià Garcia Salvà

·        Vocals

a)      Representants del professorat

 · Titular: Gabriel Caldentey Ramos                 Suplent: Juan Carlos García Martín

 · Titular: Francesca Rigo Pons                       Suplent: Andreu Ferrer Gomila

b)      Representants dels pares i les mares i dels alumnes

· Titular: Jaume March Serra                           Suplent: Joan Melis Nebot

 · Titular: Emma Montserrat Calbó                  Suplent: Catalina Esteva Jofre

c)      Representant del PAS i de les centrals sindicals

· Vacant

d)      Representants dels centres privats, de les organitzacions patronals i de les cooperatives de l’ensenyament de treball associat

· Titular: Margalida Moyà Pons                       Suplent: Marta Monfort Miserachs

e)      Representants de la Conselleria d’Educació i Cultura i de la Universitat

· Titular: Pere Antoni Segura Cortès                Suplent: Catalina Noguera Nicolau

f)        Representant dels consells insulars i dels consells escolars insulars

· Vacant

g)      Representant de l’Administració local

· Titular: Lurdes Costa Torres                         Suplent: M. de Gràcia Muñoz Salvà

h) Representant de les personalitats de prestigi reconegut i del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

 · Titular: Jaume Cañellas Mut                         Suplent: Antoni Colom Cañellas

La composició de la comissió permanent s’ha mantingut inalterada durant tot l’any 2002.

Al llarg de l’any, en substitució dels titulars, han exercit les seves funcions els respectius suplents en diverses ocasions.

 

Comissions específiques

Les comissions específiques tenen com a objecte l'estudi dels temes que els encomani el president o la comissió permanent del CEIB. Cada una de les comissions compta amb un mínim de 10 membres i un màxim de 18. L'adscripció dels vocals a una comissió és voluntària i es fa segons el lliure criteri de cada membre o organització.

D'acord amb el Reglament d'organització i funcionament, s'han creat tres comissions específiques de caràcter permanent:

1. Comissió de planificació, construccions i equipament.

Els membres adscrits a aquesta comissió són:

·        Antoni Pomar Bofill

·        Felip Portas Ribas

·        Francesca Rigo Pons

·        Jordi Llabrés Palmer

·        Andreu Ferrer Gomila

·        Joan Cerdà Rull

·        Jaume March Serra

·        Antoni Colom Cañellas

·        Vicenç Garcia Fuster

·        Jaume Llofriu Pons

·        Edelmiro Fernández Otero

 

1.      Comissió d'ordenació i innovació del sistema educatiu.

·        Jaume Canyellas Mut

·        Edelmiro Fernández Otero

·        Emma Monserrat Calbó

·        Mariano Serra Planells

·        Lurdes Costa Torres

·        Margalida Moyà Pons

·        Jordi Llabrés Palmer

·        Catalina Esteva Jofre

·        Jaume Llofriu Pons

·        Francesc Jaume Méndez

·        Catalina Noguera Nicolau

·        Enric J. Oltra Romero

·        Joan Melis Nebot      

·        Gabriel Caldentey Ramos

·        M. de les Neus Santaner

·        Margarita Llabrés Botellas

·        Andreu Ferrer Gomila

·        Melcion Rosselló i Simonet

·        Juana González Morcillo

 

2.      Comissió de finançament de l'ensenyament i de recursos humans.

·        Fanny Tur Riera

·        Onofre Martí Mir

·        Gabriel Caldentey Ramos

·        Antoni Pomar Bofill

·        Isidoro Torres Cardona

·        José Luis Aparicio Bravo

·        Marta Monfort Miserachs

·        Magdalena Mateu Gelabert

·        Jacqueline Cardell Calafat

·        M. Gràcia Muñoz Salvà

·        Adolfo Fernández Rodado

·        Francesc Jaume Méndez

·        Pere Antoni Segura Cortés

·        Enric J. Oltra Romero

·        M. de les Neus Santaner

·        Joana Maria Alorda Fiol

 

 
Pàgina inicial