Preliminar / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Informacions del CEIB a la premsa / Annexos / Dossier de premsa / Dossier fotogràfic
 
 

 

La redacció de la Memòria del Consell Escolar de les Illes Balears es fa en compliment de la Llei de consells escolars de les Illes Balears (Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, BOIB 112, de 18 de setembre de 2001), l’article 8.1 de la qual estableix que:

 

El Consell Escolar de les Illes Balears ha d'elaborar anualment una memòria sobre les actuacions realitzades, d'acord amb els articles 3, 6, i 7 d'aquesta Llei.

 

Igualment, el Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (Resolució del Conseller d’Educació i Cultura per la qual s'ordena la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears BOIB núm. 117 de 29 de setembre de 2001) determina el procediment d'elaboració, aprovació i publicació d’aquesta memòria en el títol VIII, articles 52, 53 i 54.

 

Així doncs, en compliment d'aquestes prescripcions, la secretaria ha elaborat la memòria del Consell Escolar de les Illes Balears corresponent a l'any 2002 durant el primer trimestre de l’any 2003, la comissió permanent li ha donat el vistiplau en la sessió de dia 21 de març de 2003 i el ple l'ha aprovada en la sessió de dia 10 d’abril de 2003.

 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

 

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Adreça postal: carrer del Capità Salom, 29, 4t. 07004 Palma (Illes Balears)

TEL.: (971) 17 71 82 – 17 65 00                    FAX: (971) 17 72 48 – 17 65 37

Adreça electrònica del secretari: mgarcias@dgplacen.caib.es

Pàgina web: http://ceib.caib.es

 

INFRAESTRUCTURA MATERIAL I PERSONAL

 

Descripció de la seu

El Consell Escolar de les Illes Balears té la seu en un despatx annex a les dependències de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, ubicat a l’adreça postal abans indicada.

 

El despatx té les mesures següents: 5,4 metres de llarg per 2,4 metres d’ample, amb la qual cosa fa uns 13 m2, aproximadament.

 

Igualment, part dels seus serveis administratius estan ubicats dins la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura, a causa de la dedicació compartida del secretari amb tasques pròpies d’un dels serveis d’aquesta Direcció General.

 

Els plens es convoquen en distints centres educatius per poder disposar d’espais suficients i, també, amb la finalitat que els membres del Consell Escolar coneguin in situ els equipaments educatius de la comunitat.

 

En el cas d’haver de celebrar sessions poc nombroses, les reunions tenen lloc a les sales de la Conselleria d’Educació i Cultura. En el cas d’haver tingut reunions fora de Mallorca, també s’ha recorregut a les instal·lacions cedides per altres institucions públiques (Ajuntament d’Alaior, Ajuntament de Formentera, Consell Insular d’Eivissa i Formentera i Ajuntament d’Eivissa).

 

Mitjans materials

El Consell Escolar de les Illes Balears fa ús dels mitjans materials de la Conselleria d’Educació i Cultura, com ara telèfon, fax, fotocopiadores, xarxes informàtiques, etc.

 

El material propi del Consell Escolar de les Illes Balears es limita a un ordinador portàtil Airis i un projector Toshiba.

 

Mitjans personals

Les persones amb dedicació laboral a les tasques pròpies del Consell Escolar de les Illes Balears són les següents:

 

  • Macià Garcias Salvà, secretari del Consell Escolar (nomenat per l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març de 2001, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears). Comparteix la tasca de secretari amb la de cap del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial, Títols, Beques i Convalidacions, que és integrat dins la Direcció General de Planificació i Centres.
  • Francesc Antich Adrover, professor funcionari del cos mestres en comissió de serveis des de l’1 de novembre de 2001.
  • María de la Luz Palou Benito, auxiliar administrativa funcionària interina.

 

 
Pàgina inicial