Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

 

1. PLENARI

2. COMISSIÓ REDACTORA

3. COMISSIONS ESPECÍFIQUES

 

1. PLENARI

Durant l'any 2001, el ple del CEIB s'ha reunit en 4 ocasions, la primera de les quals va ser amb motiu de la constitució de l'organisme en el Consolat de Mar, seu de la presidència del Govern de les Illes Balears, tal com s'ha comentat.

Les tres sessions plenàries restants varen ser les següents:

 • 3 de maig de 2001

Sessió ordinària

Lloc: Conselleria d'Educació i Cultura. Edifici Geranis

Horari: 16-19,45h.

Assistents: 36 membres (81’81%)

Acords presos:

 • Aprovar les normes per a la redacció del reglament de funcionament intern.
 • Elegir els membres de la comissió redactora del reglament de funcionament intern.
 • Informació del president sobre la seva assistència i la del vicepresident a les XII Jornades de consells escolars de l'Estat i de les CC.AA. a Galícia els dies 8, 9, 10 i 11 de maig per tractar-hi el tema "La convivència en els centres escolars com a factor de qualitat"
 • Esborrany de campanya informativa sobre el CEIB entre la comunitat educativa.

 

 • 20 de juny de 2001

Sessió extraordinària

Lloc: IES Son Pacs

Horari: 11,30-14,20h.

Assistents: 35 membres (79’54%)

Acords presos:

 • Aprovació del Reglament d'organització i funcionament del CEIB amb el resultat global següent:

Vots a favor: 23

Vots en contra 5

Abstencions 0

 

 • 12 de desembre de 2001

Sessió extraordinària

Lloc: IES Son Pacs

Horari: 11,30-14,20h.

Assistents: 35 membres (79’54%)

Acords presos:

 • Informe del president sobre la culminació del procés constitutiu del CEIB, que ha tengut les fites següents:

   1. Creació del CEIB i nomenament dels seus membres.
   2. Redacció i aprovació del Reglament d'organització i funcionament.
   3. Promulgació, per part de l'administració, del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.
   4. Constitució de les tres comissions específiques previstes en el Reglament i inici de la seva activitat. Dotació d'infraestructura i de personal administratiu i tècnic (Luz Palou Benito i Francesc Antich Adrover).

 • Elecció de la comissió permanent.

En compliment del Reglament d'organització i funcionament els diferents grups sectorials fan les seves propostes per formar la comissió permanent:

Titular: Gabriel Caldentey Ramos

Suplent: Juan C. García Martín

Titular: Francesca Rigo Pons

Suplent: Andreu Ferrer Gomila

Titular: Jaume March Serra

Suplent: Joan Melis Nebot

Titular: Emma Montserrat Calbó

Suplent: Catalina Esteva Jofre

Titular: Margalida Moyà Pons

Suplent: Marta Monfort Miserachs

Titular: Pere A. Segura Cortès

Suplent: Catalina Noguera Nicolau

Titular: Lurdes Costa Torres

Suplent: Maria de Gràcia Muñoz Salvà

Titular: Jaume Cañellas Mut

Suplent: Antoni Colom Cañellas

La proposta se sotmet a ratificació del plenari i rep el resultat següent:

Vots a favor: 25

Vots en contra: 5

Vots en blanc: 0

Vots nuls: 0

En conseqüència, cessen com a comissió permanent els membres de la comissió redactora del Reglament elegits en el ple de 3 de maig i s'aprova la nova composició de la comissió permanent.

 • Aprovació del projecte de pressupost de 2002
 • La totalitat del pressupost proposat a la Conselleria d'Educació i Cultura és de 22. 930. 000 PTA.
 • Es proposa que la indemnització per assistència a sessions del CEIB sigui de 10.000 PTA. S’anuncia que la Conselleria redactarà una normativa específica per regular-ne la percepció.
 • El resultat de la votació és el següent:

Vots a favor: 25

Vots en contra: 1

Vots en blanc: 4

Vots nuls: 0

 

 • Informe 1/2001 sobre el projecte de decret pel qual s'estableix el currículum d'ESO a les Illes Balears.
 • L’nforme preceptiu s’emet a proposta de la Conselleria d'Educació i Cultura.
 • El CEIB ha estudiat aquest projecte de decret en el si de la comissió d'ordenació i innovació del sistema educatiu i de la comissió permanent en funcions. Cada comissió ha celebrat dues reunions.
 • Votació del text de l'Informe:

Vots a favor: 25

Vots en contra: 0

Vots en blanc: 4

Vots nuls: 0

 

 • Informe 2/2001 sobre la proposta de modificacions del Decret 54/2001 d'admissió d'alumnes en centres sostinguts amb fons públics.
 • L’nforme preceptiu s’ha emès a proposta de la Conselleria d'Educació i Cultura i s’ha debatut per via d'urgència a la comissió permanent en funcions (2 sessions).
 • Votació del text de l'Informe:

Vots a favor: 23

Vots en contra: 4

Vots en blanc: 1

Vots nuls: 0

 • Compareixença del conseller d’Educació i Cultura, Damià Pons i Pons, per presentar el projecte de pressupost d'educació de 2002.

El conseller presenta les informacions següents:

 • Quantia del pressupost: 68.302.000.000 PTA.
 • Increment en relació a 2002: 8,29% i 5.200.000 PTA.
 • Criteris de despesa i distribució del pressupost.
 • Sol∑licituds en el torn obert de paraules.
 • Isidoro Torres demana que se sol∑liciti a la Conselleria la creació d'un camp d'aprenentatge del medi marí a Formentera.
 • Jaume Cañellas demana que es doni a conèixer el CEIB entre la societat.
 • Gabriel Caldentey vol sol∑licitar aclariments sobre els mapes escolars i els consells escolars locals i insulars.
 • Catalina Esteva planteja la necessitat de reflexió sobre els consells escolars de centre.

2. COMISSIÓ REDACTORA

La comissió redactora del Reglament d'organització i funcionament, elegida en el ple del 5 de maig, ha tingut una doble funció:

  1. Redactar el Reglament.
  2. Actuar com a comissió permanent en funcions.

La primera actuació l'ha desenvolupada des del moment de la seva primera sessió (11 de maig) fins a l'aprovació del Reglament (ple del 20 de juny).

Entre aquestes dues dates, la comissió ha efectuat 5 sessions:

 • 11 de maig
 • 21 de maig
 • 23 de maig
 • 28 de maig
 • 18 de juny

Al llarg d'aquestes reunions s'han estudiat models de reglaments d'altres consells escolars, s'han elaborat propostes i esborranys i s’han fet consultes als serveis jurídics de la Conselleria. Finalment, s'ha elaborat la proposta de Reglament d'organització i funcionament.

Com a comissió permanent en funcions, el grup de persones que en formaven part han tengut 3 sessions de treball. Aquestes sessions han estat les següents:

 • 6 de setembre.
 • Esborrany de pressupost de 2002.
 • Proposta de formació de comissions específiques a partir de les inscripcions voluntàries.
 • Propostes sobre la campanya informativa del CEIB.
 • 16 d'octubre.
 • El president informa de les obres que es fan en el local destinat al CEIB a la 4™ planta de la Conselleria d'Educació i Cultura.
 • El vicepresident informa de la pàgina web del CEIB.
 • El vicepresident informa sobre dues jornades de consells escolars : "Els educadors en la societat del s. XXI (Astúries, maig de 2002) i "Les dimensions personals de l'educació: el professorat avui" (Catalunya, 15 de desembre de 2001).
 • Es fa una proposta de reequilibrar el nombre de components a fi que la Comissió de planificació, construccions i equipaments no quedi tan minvada (11 vocals) enfront de les altres dues (19 vocals cada una).
 • Es fa el repartiment de temes a tractar entre les tres comissions:
 • Informe anual del CEIB sobre l'estat de l'educació. El president ofereix un guió per elaborar-lo.
 • Col∑laboració a Quaderns d'Educació.
 • 26 de novembre de 2001
 • Informe del president: presentació del funcionari Francesc Antich adscrit al CEIB com a personal tècnic en educació, i de la pàgina web del CEIB (http://ceib.caib.es).
 • Proposta de modificació del Decret 54/2001, pel qual s’estableix el règim d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics. En fan la presentació tècnics de l'Administració educativa. Es repassen esmenes rebudes. Es fixa la metodologia del debat. S'aprova l'esborrany de l'Informe 2/2001.
 • Informe 1/2001 sobre el projecte de decret pel qual s'estableix el currículum d'ESO a les Illes Balears. Es presenta l'esborrany elaborat per la comissió d'ordenació i innovació. Es debat sobre la proposta de currículum integrat de llengües i s'aprova una redacció alternativa sobre el tema. S'introdueixen esmenes a l'esborrany de l'Informe.

3. COMISSIONS ESPECÍFIQUES

 • Comissió d'ordenació i innovació del sistema educatiu.

Durant el 2001 han format part d'aquesta comissió els membres següents del CEIB:

 • President: Bernat Sureda Garcia
 • Vicepresident: Amador Alzina Sans
 • Secretari: Macià Garcias Salvà
 • Vocals: Joana Torres Yern

Neus Santaner Pons

Clara Margais Abeyà

Emma Montserrat Calbó

Catalina Esteva Jofre

Joan Melis Nebot

Jaume Cañellas Mut

Andreu Ferrer Gomila

Gabriel Caldentey Ramos

Catalina Noguera Nicolau

Mariano Serra Planells

Lurdes Costa Torres

Les sessions de treball que ha tengut la comissió han estat les següents:

 • 6 de novembre de 2001
 • L'ordre del dia va ser el següent:

   1. Constitució de la comissió.
   2. Projecte de Decret de currículum d'ESO.
   3. Projecte de Decret de consells escolars insulars i municipals.
   4. Torn obert de paraules.

 • Hi va assistir com a convidada la Sra. Catalina Bover Nicolau, directora general d'Ordenació i Innovació.
 • Principals debats i acords presos:
 • Va quedar constituïda la comissió.
 • El vicepresident convidà a fer aportacions per a les XIII Jornades de consells escolars.
 • La directora general va presentar el projecte de decret que estableix el currículum d'ESO.
 • Es va nomenar Bernat Sureda ponent de l'informe sobre el currículum d'ESO.
 • Es va establir el calendari d'actuacions per elaborar i debatre l'informe.
 • Es va retirar el punt 3 de l'ordre del dia per falta de projecte de Decret.
 • 20 de novembre de 2001
 • Ordre del dia:

   1. Lectura i aprovació de l'acta.
   2. Informe sobre el projecte de decret del currículum d'ESO.
   3. Torn obert de paraules.

 • Hi assisteixen com a convidats la Sra. Catalina Bover Nicolau, directora general d'Ordenació i Innovació; Jaume Gual i Móra, director general de Planificació i Centres; Jaume Morey i Sureda, director general d'Aministració Educativa, i Catalina Bennasar Adrover, cap del Servei de Centres.
 • Principals debats i acords presos:
 • Es debat sobre el currículum d'ESO, especialment pel que fa al currículum integrat de llengües.
 • S'estudien les aportacions rebudes (CODiL, MRP Menorca, COAPA, MEM).
 • Emma Montserrat demana un pronunciament sobre la Llei orgànica d'universitats.

 

 • Comissió de finançament de l'ensenyament i recursos humans.

Durant el 2001 han format part d'aquesta comissió els membres següents del CEIB:

 • President: Bernat Sureda Garcia
 • Vicepresident: Amador Alzina Sans
 • Secretari: Macià Garcias Salvà
 • Vocals: Jaqueline Cardell Calafat

Marta Monfort Miserachs

Antoni Pomar Bofill

José J. Aparicio Bravo

Miquel Servera Mas

Pere Antoni Segura Cortès

Gabriel Caldentey Ramos

Maria de Gràcia Muñoz Salvà

Magdalena Mateu Gelabert

Les sessions de treball que ha tengut la comissió han estat les següents:

 • 29 d'octubre de 2001.
 • L'ordre del dia va ser el següent:

   1. Constitució de la comissió.
   2. Participació del CEIB als XIII encontres de consells escolars autonòmics i de l'Estat a Astúries.
   3. Jornada sobre "Les dimensions personals de l'educació: el professorat avui" (Consell Escolar de Catalunya).
   4. Torn obert de paraules.

 • Principals debats i acords presos:
 • Va quedar constituïda la comissió.
 • El vicepresident va informar de la seva assistència a la reunió preparatòria del XIII encontre de consells escolars autonòmics i de l'Estat.
 • S'acorda recollir informació sobre els temes que es tractaran a les tres taules rodones.
 • S'acorda que el vicepresident assisteixi a la jornada de CE de Catalunya el 15 de desembre.

 

 • Comissió de planificació, construccions i equipaments.

Durant el 2001 han format part d'aquesta comissió els membres següents:

 • President: Bernat Sureda Garcia
 • Vicepresident: Amador Alzina Sans
 • Secretari: Macià Garcias Salvà
 • Vocals: Antoni Pomar Bofill

Francesca Rigo Pons

Francesca Tur Riera

Antoni Colom Cañellas

Andreu Ferrer Gomila

Vicenç Garcia Fuster

Jaume Cañellas Mut

Jaume March Serra

Les sessions tengudes l'any 2001 han estat les següents:

 • 27 de novembre de 2001.
 • Ordre del dia:

   1. Constitució de la comissió.
   2. Presentació dels projectes de ROC d'educació infantil i primària i d'IES.
   3. Torn obert de paraules.

 • Hi assisteixen com a convidats Jaume Gual i Móra, director general de Planificació i Centres, i Catalina Bennasar Adrover, cap del Servei de Centres.
 • Principals debats i acords presos:
 • Es va constituir la comissió.
 • Es nomenen ponents dels informes sobre el ROC Bernat Sureda i Jaume Cañellas.
 • Es fixa el calendari d'elaboració i de debat dels informes.

Els vocals d'Eivissa demanen que les reunions es facin els matins.