Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

 


L'activitat del Consell Escolar de les Illes Balears es va iniciar oficialment amb la celebració de l'acte constitutiu, que va tenir lloc el 23 de març de 2001 a la Capella del Consolat de Mar, seu de la Presidència del Govern de les Illes Balears.


Va presidir l'acte constitutiu el Molt Honorable Senyor Francesc Antich Oliver, president del Govern de les Illes Balears, i va comptar amb la intervenció de l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura.


Assistiren a l'acte els membres del Consell Escolar nomenats, els representants de la Conselleria d'Educació i Cultura i membres de la comunitat educativa convidats expressament, així com el president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, Sr. Felicià Fuster Jaume.


D'acord amb el desenvolupament de l'acte, el portaveu de la Presidència del Govern de les Illes Balears llegí l'Acord del Consell de Govern pres en la sessió de 16 de març de 2001 pel qual es feien els nomenaments següents:

  • Bernat Sureda Garcia, president del Consell Escolar de les Illes Balears, per un període de 4 anys
  • Amador Alzina Sans, vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears, per un període de 4 anys.


Tot seguit, el president del Govern de les Illes Balears signà els decrets d'ambdós nomenaments.


A continuació, el secretari llegí els nomenaments continguts a l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 12 de març de 2001 i declarà constituït el Consell Escolar de les Illes Balears.


Després prengueren la paraula el conseller d'Educació i Cultura i el president del Consell Escolar.


Finalment, intervingué el president del Govern de les Illes Balears, que tengué mots d'agraïment i encoratjament cap als membres del Consell Escolar, i que clogué la sessió.