Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

 

   El Capítol II del Reglament d'organització i funcionament estableix que el Consell Escolar té els següents òrgans colˇlegiats:

  1. El ple.
  2. La comissió permanent.
  3. Les comissions específiques.
  4.  

   Ple

   El ple és l'òrgan superior del Consell Escolar i és integrat per tots els consellers i el secretari. El ple ha de ser consultat preceptivament sobre els assumptes que enumera l'article 6 de la Llei de consells escolars de les Illes Balears (recollides a l'article 3 del Reglament d'organització i funcionament), A més, segons l'article 22.3 del Reglament d'organització i funcionament, té encomanades les funcions següents:

  5. Aprovar la memòria anual sobre les actuacions realitzades.
  6. Aprovar l’informe anual sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears.
  7. Aprovar el projecte de pressupost anual.
  8. Ratificar el nomenament, després de cada renovació bianual, en casos de vacant o de canvi, dels membres electius de la comissió permanent.
  9. Crear comissions específiques.
  10. Elevar a la conselleria competent en matèria d’educació propostes sobre els temes relacionats amb l’educació.

Comissió permanent

Per la seva part, la comissió permanent és l'òrgan que fixa i organitza l'activitat del Consell Escolar i que té la facultat d'informar el conseller d'Educació i Cultura. La comissió permanent està formada pel president, el vicepresident, el secretari i per 10 membres elegits proporcionalment d'entre els diferents sectors.

La comissió permanent elegida en el plenari del 12 de desembre de 2001 va quedar constituïda pels membres següents:

 • President: Bernat Sureda Garcia
 • Vicepresident: Amador Alzina Sans
 • Secretari: Macià Garcia Salvà
 • Vocals
  1. Representants del professorat
  2. ˇ Titular: Gabriel Caldentey Ramos

   Suplent: Juan Carlos García Martín

   ˇ Titular: Francesca Rigo Pons

   Suplent: Andreu Ferrer Gomila

  3. Representants dels pares i les mares i dels alumnes
  4. ˇ Titular: Jaume March Serra

   Suplent: Joan Melis Nebot

   ˇ Titular: Emma Montserrat Calbó

   Suplent: Catalina Esteva Jofre

  5. Representant del PAS i de les centrals sindicals
  6. ˇ Vacant

  7. Representants dels centres privats, de les organitzacions patronals i de les cooperatives de l’ensenyament de treball associat.
  8. ˇ Titular: Margalida Moyà Pons

   Suplent: Marta Monfort Miserachs

  9. Representants de la conselleria d’Educació i Cultura i de la Universitat.
  10. ˇ Titular: Pere Antoni Segura Cortès

   Suplent: Catalina Noguera Nicolau

  11. Representant dels consells insulars i dels consells escolars insulars.
  12. ˇ Vacant

  13. Representant de l’Administració local.

ˇ Titular: Lurdes Costa Torres

Suplent: Ma. de Gràcia Muñoz Salvà

h) Representant de les personalitats de prestigi reconegut i del Colˇlegi Oficial de Doctors i Llicenciats,

ˇ Titular: Jaume Cañellas Mut

Suplent: Antoni Colom Cañellas

 

Comissió redactora del Reglament

Abans del plenari de 12 de desembre, per atendre el procés de redacció i aprovació del Reglament d'organització i funcionament, es va elegir una comissió redactora que també va exercir de comissió permanent en funcions. L'elecció d'aquesta comissió es va dur a terme en el decurs del plenari celebrat el 3 de maig de 2001, que va ser la primera activitat realitzada després de l'acte de constitució.

La comissió redactora amb funcions de comissió permanent també va tenir una composició proporcional en relació als diferents sectors i una vegada aprovat el Reglament d'organització i funcionament es va dissoldre en el ple del 12 de desembre.

Formaren part de la comissió redactora:

 • President: Bernat Sureda Garcia
 • Vicepresident: Amador Alzina Sans
 • Secretari: Macià Garcias Salvà.
 • Vocals: Gabriel Caldentey Ramos

Jaume March Serra

Catalina Noguera Nicolau

Jaume Cañellas Mut

Catalina Moyà Pons

Comissions específiques

Les comissions específiques tenen com a objecte l'estudi dels temes que els encomani el president o la comissió permanent de CEIB.

D'acord amb el Reglament d'organització i funcionament, s'han creat tres comissions específiques de caràcter permanent:

  1. Comissió de planificació, construccions i equipament.
  2. Comissió d'ordenació i innovació del sistema educatiu.
  3. Comissió de finançament de l'ensenyament i de recursos humans.

Cada una de les comissions compta amb un mínim de 10 membres i un màxim de 18. L'adscripció dels vocals a una comissió és voluntària i es fa segons el lliure criteri de cada membre o organització.