Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

Durant l’any 2001 s’ha editat l’opuscle Consell Escolar de les Illes Balears. Normativa bàsica.

La publicació recull els textos següents:

  • Damià Pons, conseller d’Educació i Cultura: "El Consell Escolar de les Illes Balears, una eina per a millorar l’educació".
  • Bernat Sureda, president del CEIB: "La tasca del Consell Escolar de les Illes Balears" (text que correspon al discurs pronunciat a l’acte constitutiu de 23 de març de 2001).
  • Llei de consells escolars de les Illes Balears (Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre).
  • Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual s'ordena la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears).

D’aquesta edició se n’han fet 1.000 exemplars a través de l’empresa Esment, centre especial de treball d’AMADIB. El cost ha estat de 348.400 PTA.

La publicació és un instrument de treball i una eina de divulgació del CEIB.