Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

 

La Llei de consells escolars de les Illes Balears (Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, BOIB 112, de 18 de setembre de 2001) estableix a l'article 8.1 que

"El Consell Escolar de les Illes Balears ha d'elaborar anualment una memòria sobre les actuacions realitzades, d'acord amb els articles 3, 6, i 7 d'aquesta Llei".

Igualment, el Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears* determina el seu procediment d'elaboració, aprovació i publicació de l'esmentada memòria en el Títol VIII, articles 52, 53 i 54.

Així doncs, en compliment d'aquestes prescripcions, la Secretaria ha elaborat la memòria del Consell Escolar de les Illes Balears corresponent a l'any 2001 durant el primer trimestre de l’any 2002, la Comissió permanent li ha donat el vistiplau a la sessió de dia 22 de març i el plenari l'ha aprovada a la sessió de dia 26 d’abril de 2002.

 

*Resolució del Conseller d’Educació i Cultura per la qual s'ordena la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears BOIB núm. 117 de 29 de setembre de 2001.