Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

 

      Els òrgans unipersonals del Consell Escolar de les Illes Balears són:

    1. La presidència
    2. La vicepresidència
    3. La secretaria.

Per acord del Consell de Govern de dia 16 de març de 2001, a proposta del conseller d'Educació i Cultura, Bernat Sureda Garcia i Amador Alzina Sans varen ser nomenats, respectivament, president i vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears per quatre anys. Ambdós són membres nomenats com a personalitats de prestigi en el camp de l'educació.

Els seus nomenaments es varen publicar en el BOIB núm. 34, de 20 març de 2001.

El president és l'òrgan unipersonal de direcció i representació del Consell Escolar i excerceix les funciones que li encomana l'article 17 del Reglament d'organització i funcionament.

El vicepresident substitueix el president en cas de vacant, absència o malaltia o per delegació expressa, tal com preveu l'article 18 de l'esmentat Reglament d'organització i funcionament.

Actua com a secretari del Consell Escolar de les Illes Balears Macià Garcies Salvà en qualitat de funcionari adscrit a la conselleria competent en matèria d'educació i per nomenament del conseller que en té competència.

El secretari actua amb veu i sense vot a les sessions del ple i a les comissions, i duu a terme les funcions que li encomana l'article 19 del Reglament d'organització i funcionament.