Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

El pressupost econòmic del CEIB per a l’any 2001 ha estat de 3.300.000 PTA.

Aquest pressupost està integrat en el centre gestor 13101 (SGT) del subprograma 421A02.

Les partides econòmiques del pressupost són les següents:

Codi

Concepte

Crèdit

22000

Material d’oficina

1.000.000 PTA

22001

Premsa, revistes i altres publicacions

150.000 PTA

22002

Material informàtic no inventariable

250.000 PTA

22109

Altres subministraments

100.000 PTA

22209

Altres comunicacions

500.000 PTA

22601

Atencions protocolĚlàries

100.000 PTA

22606

Reunions, conferències i cursos

500.000 PTA

22706

Estudis i treballs tècnics

500.000 PTA

23000

Dietes, locomoció i trasllats

200.000 PTA

Al final de l’exercici econòmic s’ha liquidat la totalitat del pressupost.