Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

 

Durant l’any 2001, representants del CEIB han assistit a reunions, jornades o actes relacionats amb l’educació i la cultura.

La relació d’actes és la següent:

  • XII Encontres de consells escolars de les comunitats autònomes i de l’Estat (Santiago de CompostelĚla, del 8 a l’11 de maig). S’hi tractà el tema "La convivència en els centres escolars com a factor de qualitat". Hi assistiren Bernat Sureda i Amador Alzina Sans.
  • Reunió preparatòria de les XIII jornades de consells escolars de comunitats autònomes i de l’Estat. (Oviedo, 4 i 5 d’octubre). Hi assistí Amador Alzina Sans.
  • Jornades del Consell Escolar de Catalunya sobre "Les dimensions personals de l’educació: el professorat avui" (Barcelona, 15 de desembre).