Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

 


El Consell Escolar de les Illes Balears és l'organisme superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari a les Illes Balears. La seva creació es basa en la Llei de consells escolars de les Illes Balears. Aquesta Llei ha tengut l'evolució cronològica següent:

  • Llei 9/1998, de 14 de desembre, dels consells Escolars de les Illes Balears (BOIB núm. 161, de 19-12-1998).
  • Llei 11/2000, de 13 de desembre de modificació de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, de consells Escolars de les Illes Balears (BOIB núm. 155, de 21-12-2000).
  • Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s'aprova el text refós (BOIB núm. 112, de 18 de setembre de 2001, i correcció d'errors en el BOIB núm. 119, de 4 d'octubre de 2002).


Posteriorment, el mateix Consell Escolar de les Illes Balears ha aprovat el Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, que s'ha publicat com a Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual s'ordena la publicació del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 117, de 29 de setembre de 2001).