Preliminar / Presentació i normativa bàsica / Constitució del CEIB / Composició / Òrgans unipersonals / Òrgans col·legiats / Activitats realitzades / Assistència a actes i jornades / Pressupost econòmic / Publicacions / Biblioteca / Annexos
 
   

 


Al llarg de l'any, sobretot a través de publicacions rebudes d'institucions i altres consells escolars, s'ha iniciat una biblioteca sobre temes legislatius i educatius, a disposició dels membres del Consell Escolar.